thiếulượng' Rivaldo:

'Hànglượng' lượng' 

'Hàng'Hàngthiếu

chấtthiếuchất