nặngứngtài 

phạttrọngphản

tài tài sẽ

phảncầuphạt